Претрага

ПочетакВестиПрва награда на Фестивалу уметности и науке

Колектив

Ненаставно особље

Ово је листа свог ненаставног особља запосленог у школи на одређено или неодређено време.

Ненаставно особље

Слађана Крстић

Секретар Школе

Гордана Кондић

Дипломирани економиста за финансијско-рачуноводствене послове

Драгица Кеча

Референт за финансијско-рачуноводствене послове

Милош Јанковић

домар/мајстор одржавања

Златица Кнежев

радник за одржавање хигијене – спремачица

Бранислава Ракин

Мирјана Крстин

Вера Радак

Наташа Лејић

Весна Кецман

Колектив

Колектив Школе, јун 2014.

У Школи је тренутно (септембар 2016.) запослено око 90 радника: у сталном радном односу, на одређено време или хонорарно. У овај број спадају и лекари и други медицински радници запослени у Општој болници, Дому здравља и Заводу за јавно здравље који држе теоријску и практичну наставу за ученике медицинске струке.

У Школи су запослени следећи радници:

 • Директор Школе;
 • Наставно особље:
  • 49 наставника у сталном радном односу (од којих 30 са пуним радним временом у нашој школи) и 3 наставника запослених на одређено време (замена);
  • 1 помоћни наставник;
  • 27 медицинских радника који су запослени у другим институцијама, а изводе наставу за ученике медицинске струке (спољни сарадници);
  • 1 стручни сарадник (школски педагог);
 • Ненаставно особље
  • 1 координатор практичне наставе;
  • 1 секретар Школе;
  • 1 шеф рачуноводства;
  • 1 административно-финансијски радник;
  • помоћно-техничко особље:
   • 6 спремачица;
   • 1 домар.

Занимљиво је да је на почетку рада, у школској 1961/62. години, Школа имала само три стално  запослена радника: директора, секретара и једног професора. Сви остали предавачи су радили хонорарно.

Колектив кроз време

Кликните на слику да бисте је увеличали.

1979. 1985. 1990.
1997 2001. 2007.
2007.

Наставничко веће

Наставничко веће је један од стручних органа школе. Чине га наставници, помоћни наставници и стручни сарадници (наставно особље). Спољни сарадници су такође чланови наставничког већа, али без права гласа. 

Наставничко веће ради у седницама, а одлуке доноси већином гласова укупног броја чланова. Седнице наставничког већа сазива и њима руководи директор школе,  али он нема право гласа. Наставничко веће може одлучивати ако седници присуствује више од половине његових чланова. У случају кад Наставничко веће предлаже три представника у Школски одбор, гласа се тајно, а предложеним представницима сматрају се она три предложена кандидата који добију највише гласоваУ случају кад Наставничко веће даје мишљење о учесницима конкурса за избор директора школе заказује се посебна седница којој присуствују сви запослени и који се изјашњавају о свим кандидатима тајним изјашњавањем.
 
Надлежности наставничког већа:
 1. утврђује предлог годишњег плана рада и стара се о његовом успешном остваривању;
 2. расправља и одлучује о остваривању школског, односно наставног плана и програма;
 3. предлаже три представника из реда запослених у Школски одбор;
 4. анализира остварене циљеве и стандарде постигнућа;
 5. припрема календар школског такмичења ученика и обезбеђује услове за њихово припремање;
 6. даје мишљење Школском одбору за избор директора Школе;
 7. доноси предлог о похваљивању и награђивању ученика;
 8. изриче васпитно-дисциплинске мере из своје надлежности;
 9. стара се о организацији васпитно-образовног рада;
 10. разрађује и реализује наставни план и програм;
 11. учествује у припремању плана и програма извођења практичне наставе, производног рада и професионалне праксе и врши њихово осавремењивање;
 12.  утврђује распоред часова наставе;
 13. разматра укупне резултате васпитно-образовне делатности и одлучује о мерама за унапређивање тог рада, а посебно успеха ученика;
 14. одређује одељењске старешине;
 15. сарађује са родитељима ученика и пружа им стручну помоћ у циљу јединственог васпитног деловања породице и Школе;
 16. утврђује предлог програма извођења екскурзија и предлаже га за годишњи план Школе;
 17. планира и организује различите облике ваннаставне активности ученика;
 18. разматра и оцењује рад одељењских већа, одељењских старешина и стручних већа, као и наставника и стручних сарадника;
 19. даје мишљење и предлоге о питањима из делокруга стручног рада Школе (наставни планови и програми, уџбеници и др.);
 20. предлаже мере за побољшање материјалних услова Школе ради потпунијег остваривања васпитно-образовног рада;
 21. доноси пословник о свом раду;
 22. врши и друге послове одређене законом и овим Статутом.
 
Наставничко веће за свој рад одговара директору Школе.

Наставници и стручни сарадници

Ово је листа свих наставника и стручних сарадника запослених у школи на одређено или неодређено време.

Наставници теоријске и практичне наставе

Српски језик и књижевност

no photo male

no photo male

Енглески језик

Немачки језик

Латински језик

gordana-trnic-288

Математика

no photo male

no photo male

 

Физика

Рачунарство и информатика

Географија

Историја

no photo male

tomasev-jasna-150x255

no photo male

Физичко васпитање

Ликовна култура

Музичка уметност

no photo male

Viktor

no photo male

no photo male

Социологија; Грађанско васпитање

Устав и права грађана; Социологија са правима грађана

Филозофија; Медицинска етика

no photo male

no photo male

Биологија; Екологија и заштита животне средине

 Психологија

vanja-injac-150px

no photo male

Хемијска група предмета

erika-mandic-288

no photo male

no photo male

 

Технолошка група предмета

branislava-krstin-250

nada-krstonosic-250

gordana-popov-288

zivojin-simic-288

 

Грађевинска група предмета

no photo male

Vanja Tomasev-150px

no photo male

 

 

 

Машинска група предмета

Здравствена нега; Прва помоћ

Верска настава (православни катихизис)

no photo male

no photo male

no photo male

no photo male

Стручни сарадници

Дарко Михајловић

педагог

Градимир Симић

организатор практичне наставе и вежби

библиотекар

Вања Томашев

Сања Мракић

Милорад Симић

Помоћни наставници

Драгана Дунар-Вукобрат

помоћни наставник за хемијску струку

Љиља Булајић

помоћни наставник за прехрамбену струку

Спољни сарадници

Татјана Караћ

лекар специјалиста епидемиолог

Весна Томин

лекар специјалиста педијатар

Владимир Прунић

лекар специјалиста анестезиолог

Милица Лазић

лекар специјалиста интерне медицине

Ивана Савковић

лекар специјалиста педијатар

Бранислав Илкић

лекар специјалиста за клиничку биохемију

Сања Брусин Белош

лекар специјалиста хигијене

Драгана Грујић

лекар специјалиста педијатар

Душан Прекратић

доктор медицине

Видосава Перић

магистар фармације

Кристина Бјелица

магистар фармације

Зорана Зрнић

магистар фармације

Недељка Бутулија

виша медицинска сестра

Снежана Карановић

виша медицинска сестра

Оливера Вучковић Попов

виша медицинска сестра

Драгана Сентин Милутинов

виша медицинска сестра

Драган Радојчин

магистар фармације - медицински биохемичар

Хајналка Ковач

лабораторијски техничар

Марина Рац

лабораторијски техничар

 

Виртуелна учионица

MoodleУз помоћ софтвера Moodle креирали смо за ученике сајт за електронско учење. Можете му приступити преко следећег линка:
moodle.miloscrnjanski.edu.rs

Школска библиотека

Bookshelf icon (red and green)Приступите електронском каталогу библиотеке, погледајте да ли књига која вам је потребна постоји у библиотеци и да ли је слободна:
biblioteka.miloscrnjanski.edu.rs/

Нађите нас на Фејсбуку!

facebookШкола има своју страницу на Фејсбуку где се можете редовно обавештавати о активностима наших ученика и наставника.
facebook.com/sscrnjanskiki

Free business joomla templates

Creative Commons лиценцаОво дело је лиценцирано под условима лиценце Creative Commons Ауторство-Делити под истим условима 3.0 Србија.