Претрага

ПочетакМатурски и завршни испит

Матурски и завршни испит

Овде можете пронаћи све податке везане за полагање матурског и завршног испита. Матурски испит у виду стручне матуру полаже ученик после завршеног четвртог разреда средњег стручног oбразовања и васпитања у стручној школи. Завршни испит полаже ученик после завршеног средњег стручног образовања у трогодишњем трајању (Закон о основама система образовања и васпитања).

Ученици образовних профила кои су прошли ктоз систем Реформе средњег стручног образовања (архитектонски техничар, прехрамбени техничар, и сви медицински профили уписани од 2014/15. шк. године) полажу матурски испит по новом, иновираном систему. Ученици образовних профила који још нису прошли кроз реформу (техничар за заштиту животне средине, техничар за биотехнологију, произвођач прехрамбених производа, и сви медицински профили уписани закључно са 2013/14 шк. годином) полажу матурски и завршни испит по старом систему.

Техничар за заштиту животне средине

Матурски испит се састоји из заједничког и посебног дела.

Заједнички део: Српски језик и књижевност

Посебни део обухвата:     

 • Матурски практични рад
 • Усмену проверу знања
 • Испит из изборног предмета

Матурски практичан рад   

Матурски практични рад одређује се из области:

 • Хемијска технологија;

 • Извори загађења животне средине;

 •  Испитивање тла, воде и ваздуха.

Садржај практичног рада, односно његови задаци, дефинишу се из садржаја програма стручних предмета из области:

  • загађивање и заштита тла;
  • загађивање и заштита воде;
  • загађивање и заштита ваздуха;
  • прерада и одлагање чврстог отпада;
  • прерада и одлагање отпадних вода.

Усмена провера знања

На матурском испиту проверава се ниво стечених знања и способности кандидата да та знања примењује у свакодневном извршавању конкретних радних задатака.

Испит из изборног предмета

Изборни предмети су:

 • математика
 • општа и неорганска хемија;
 • органска хемија;
 • физичка хемија;
 • машине, апарати и операције;
 • хемијска технологија;
 • загађивање и заштита тла;
 • загађивање и заштита воде;
 • загађивање и заштита ваздуха;
 • прерада и одлагање чврстог отпада;
 • прерада и одлагање отпадних вода.

 

Датум последње измене среда, 06 фебруар 2013 23:22

Матурски испит по новом, иновираном систему

Пошто су образовни профили архитектонски техничар, прехрамбени техничар и сви медицински профили прошли кроз програм реформе средњег стручног образовања (оглед), чиме су планови и програми модернизовани, то они и матурски испит полажу по новом, иновираном програму. Архитектонски и прехрамбени техничари већ полажу по новом систему, док ће медицински профили почети полагање по новом од школске 2017/18. године.

Матурским испитом по новом концепту се проверава да ли је ученик, по успешно завршеном четворогодишњем образовању, стекао програмом прописана знања, вештине, ставове и способности, тј. главне стручне компетенције за занимање за које се школовао у оквиру образовног профила. Поред дипломе, сваки појединац полагањем оваквог испита стиче и тзв. додатак дипломи - Уверење о положеним испитима у оквиру савладаног програма за образовни профил, чиме се на транспарентан начин послодавцима представљају стечене компетенције.

За сваки огледни образовни профил припрема се Приручник за полагање матурског испита, којим се детаљно уређује припрема, организација и реализација матурског испита (можете га преузети са десне стране ове странице).

Структура матурског испита

Матурски испит за ученике који су се школовали за по иновираном програму састоји се од три независна испита:
 • испит из српског језика и књижевности,
 • испит за проверу стручно–теоријских знања (такозвани тест), и
 • матурски практични рад.

Организација матурског испита

За сваког ученика директор школе именује ментора. Ментор је наставник стручних предмета који је предавао ученику у току школовања. Он помаже ученику у припремама за полагање теста и матурског практичног рада. У оквиру три недеље планиране за припрему и полагање матурског испита, школа организује консултације, информише кандидате о критеријумима оцењивања и обезбеђује услове за припрему ученика за све задатке предвиђене за матурски испит.

Да би могао да приступи полагању матуског испита, ученик мора да заврши четврти разред са позитивним успехом, као и да на полагање понесе следећу опрему:

 • за архитектонског техничара: прибор за цртање, прибор за писање (обавезна хемијска оловка) и калкулатор.
 • за прехрамбеног техничара: заштитна одећа (бели мантил) и прибор за писање (обавезна хемијска оловка).
 • за лабораторисјког техничара: заштитна одећа и заштитне рукавице и прибор за писање (обавезна хемијска оловка).

Испит из српског језика и књижевности

Циљ испита је провера језичке писмености, познавања књижевности као и опште културе. Испит се полаже писмено. На испиту ученик пише састав на једну од четири понуђене теме. Оцену писаног рада утврђује испитна комисија на основу појединачних оцена сваког члана испитне комисије. Испитну комисију чине три наставника српског језика. Писмени испит из матерњег језика траје три сата.

Испит за проверу стручно-теоријских знања (тест)

Циљ овог дела матурског испита је провера стручно–теоријских знања неопходних за обављање послова и задатака за чије се извршење ученик оспособљава током школовања. Тест обухвата питања из следећих предмета:

 • за архитектонског техничара: Грађевинске конструкције, Статика и отпорност материјала, Историја архитектуре, Технологија грађевинских радова и Армиранобетонске конструкције.
 • за прехрамбеног техничара: Исхрана људи, Основи прехрамбене технологије, Технологија воде, Кварење и конзервисање и Технолошке операције.
 • за лабораторијског техничара: Хематологија са трансфузиологијом, Микробиологија и паразитологија са епидемиологијом, и Медицинска биохемија.
Тест садржи највише 50 питања. Тест садржи познате задатке објављене у збирци (75 бодова) и делимично измењене задатке из збирке (25 бодова).

Тестове прегледа трочлана комисија, коју чине наставници стручних предмета. Укупан број бодова на тесту који ученик може да постигне је 100. На тесту нема негативних бодова. Број бодова се преводи у оцену на следећи начин:

 • до 50: недовољан (1)
 • од 50,5 до 63: довољан (2)
 • од 63,5 до 75: добар (3)
 • од 75,5 до 87: врло добар (4)
 • од 87,5 до 100: одличан (5).

Тест се одржава истовремено у свим школама у Србији у којима се полаже матурски испит за ове профиле. Израда теста траје 2 сата. Тест се ради хемијском оловком.

Матурски практичан рад

Матурским практичним радом проверава се да ли је ученик стекао прописане стручне компетенције за обављање послова у оквиру занимања за које се школовао. На матурском практичном раду ученик извршавају један, два или три радна задатка из следећих области:

 • за архитектонског техничара два задатка:
  • задатак А: Разрада и презентација пројеката: високоградње, кућних инсталација водовода и канализације урбанизма, конзервације и ревитализације;
  • задатак Б: Израда предмера и предрачуна радова, организовање изградње у складу са пројектом и вођење документације при изградњи објеката.
 • за прехрамбеног техничара један сложени задатак: учешће у производњи и контроли квалитета у прехрамбеној и биотехнолошкој индустрији.
 • за лабораторијског техничара три задатка:
  • задатак А: паразитолошка, бактериолошка, вирусолошка, серолошка и миколошка анализа;
  • задатак Б: квалитативна и квантитативна хематолошка анализа;
  • задатак В: квалитативна и квантитативна биохемијска анализа крви и урина.

Радни задаци су дати у Приручнику за полагање матурског испита. У обзир долазе само задаци из Приручника. Ученик најмање два дана пре полагања овог дела матурског испита извлачи комбинацију задатака која ће радити. Сваки радни задатак може се оценити са највише 100 бодова, што значи да се укупно може освојити највише 200 бодова (један или два задатка) односно 300 бодова (три задатка). Укупан број бодова преводи се у оцену на следећи начин:

 • до 100 (један или два задатка) односно до 150 (три задатка): недовољан (1)
 • од 101 до 126 (један или два задатка) односно од 151 до 189 (три задатка): довољан (2)
 • од 127 до150 (један или два задатка) односно од 190 до 228 (три задатка): добар (3)
 • од 151 до 174 (један или два задатка) односно од 229 до 265 (три задатка): врло добар (4)
 • од 175 до 200 (један или два задатка) односно од 266 до 300 (три задатка): одличан (5).
Израда једног задатка траје 3 сата.

Закључна оцена матурског испита

Да би положио матурски испит, ученик мора да добије позитивну оцену из сва три дела испита (српски језик, тест, практичан рад). Укупна оцена матурског испита добија се као просек ове три оцене. Уколико ученик не положи један од три дела матурског испита, упућује се на поновно полагање само тог дела у следећем испитном року. Ако ученик не положи два или три дела матурског испита, упућује се на поновно полагање целог матуског испита у следећем испитном року.

Датум последње измене понедељак, 02 април 2018 13:11

Приручници за полагање матурског испита по иновираном програму

Овде можете преузети приручнике за полагање матурког и завршног испита по иновираном програму. У њима је детаљно објашњен начин полагања испита, а садрже и збирку питања и задатака за полагање.

Архитектонски технича (2019.)

Приручник - прехрамбени техничар (2014.)

Практикум - прехрамбени техничар (2014.)

Лабораторијски техничар (2018.)

Медицинска сестра - техничар (2018.)

Фармацеутски техничар (2018.)

Пекар (2013.)

Месар (2013.)

Прерађивач млека (2013.)

Пример добро урађеног матурског рада

Овде можете преузети примере добро урађених матурских радова за оне образовне профиле који још нису прошли кроз програм реформе.

Техничар за биотехнологију

Виртуелна учионица

MoodleУз помоћ софтвера Moodle креирали смо за ученике сајт за електронско учење. Можете му приступити преко следећег линка:
moodle.miloscrnjanski.edu.rs

Школска библиотека

Bookshelf icon (red and green)Приступите електронском каталогу библиотеке, погледајте да ли књига која вам је потребна постоји у библиотеци и да ли је слободна:
biblioteka.miloscrnjanski.edu.rs/

Нађите нас на Фејсбуку!

facebookШкола има своју страницу на Фејсбуку где се можете редовно обавештавати о активностима наших ученика и наставника.
facebook.com/sscrnjanskiki

Free business joomla templates

Creative Commons лиценцаОво дело је лиценцирано под условима лиценце Creative Commons Ауторство-Делити под истим условима 3.0 Србија.